اعضای هیئت مدیره

احمد علی آتشی
رئیس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائیاصغر اله ویردی زاده شیخلو
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد برق قدرتسعید لوّاف
عضو هیئت مدیره و مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
کارشناسی مدیریتعلمدار داودآبادی
عضو غیرموظف هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی صنایعسیّد عبدالرضا عبادی
عضو غیرموظف هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک