اعضای هیئت مدیره

سید شهاب وکیلی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی عمرانعلمدار داودآبادی
رییس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی صنایعحمید کرد میری
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداریمجتبی محمد یحیایی
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد برق قدرتداود شاه قلیان قهفرخی
عضو هیئت مدیره
دکترای مکانیک