ساخت نیروگاه

در اين بخش مختصری از اطلاعات مربوط به پروژه های عمده انجام شده توسط شرکت تابيران ارائه شده است.

پروژه های انجام شده

BOP الکتریکال (EPC)
موضوع: احداث BOP الکتریکال نیروگاه گازی خرمشهر
تاریخ اجرا: 1386 تا 1388
موقعیت: خرمشهر
کارفرما: شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا ( توسعه یک )
تجهیزات نیروگاهی (PC)
موضوع: تهیه و نصب تجهیزات نیروگاهی ، ترانسفورماتور و تابلوهای برق نیرو گاه بادی منجیل
تاریخ اجرا: 1376 تا 1377
موقعیت: نیروگاه بادی منجیل
کارفرما: سازمان انرژی اتمی
نیروگاه گازی خرمشهر (PC)
موضوع: بهره برداری ( O & M ) نیروگاه گازی خرمشهر
تاریخ اجرا: 1389 تا 1391
موقعیت: خرمشهر
کارفرما: صنایع برق و انرژی صبا
نیروگاه سیکل ترکیبی (PC)
موضوع: بهره برداری ( O & M ) نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
تاریخ اجرا: 1391 تا 1392
موقعیت: شاهرود
کارفرما: شرکت برق منطقه ای سمنان
خدمات بازرگانی (P)
موضوع: انجام خدمات بازرگانی نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )
تاریخ اجرا: 1389 تا 1391
موقعیت: نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )
کارفرما: صنایع برق و انرژی صبا

پروژه های در حال اجرا

ساخت نیروگاه (EPC)
موضوع: پروژه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر با ظرفیت 1500MW
موقعیت: خرمشهر
کارفرما: صنایع برق و انرژی صبا
ساخت نیروگاه (EPC)
موضوع: پروژه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس با ظرفیت 1000MW
موقعیت: بندرعباس
کارفرما: صنایع برق و انرژی صبا