سایر فعالیتها

در اين بخش مختصری از اطلاعات مربوط به پروژه های عمده انجام شده توسط شرکت تابيران ارائه شده است.

پروژه های انجام شده

بهینه سازی و تسهیلات سرچاهی گورزین قشم (PC)
موضوع: پروژه بهینه سازی و تسهیلات سرچاهی گورزین قشم
تاریخ اجرا: 1382 تا 1385
موقعیت: قشم
کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی