قطارهای شهری (مترو)

در اين بخش مختصری از اطلاعات مربوط به پروژه های عمده انجام شده توسط شرکت تابيران ارائه شده است.

پروژه های انجام شده

تجهیزات الکتریکی و کنترلی (C)
موضوع: نصب تجهیزات الکتریکی و کنترلی پست های کششی قطار شهری مشهد
تاریخ اجرا: 1381 تا 1382
موقعیت: مشهد
کارفرما: قطار شهری مشهد
(EPC)
موضوع: فروش، طراحی، مهندسی، نصب و راه اندازی، آموزش و تامین قطعات یدکی سامانه تهویه تبخیری، تهویه یکسوساز،و سامانه کنترل BAS یک ایستگاه نمونه و تونلهای طرفین آن
تاریخ اجرا: 1387 تا 1390
موقعیت: تهران
کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
نازک کاری ، معماری و تاسیسات ایستگاه های قطار شهری (PC)
موضوع: پروژه نازک کاری ، معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه های احسان و شریعتی قطار شهری شیراز
تاریخ اجرا: 1386 تا 1392
موقعیت: شیراز
کارفرما: قطار شهری شیراز

پروژه های در حال اجرا

سیستم های تهویه و دفع دود قطار شهری (EPC)
موضوع: طراحی ، مهندسی ، شبیه سازی ، تدارکات و نصب و راه اندازی سیستم های تهویه و دفع دود ایستگاه ها و تونل های خط یک قطار شهری اصفهان
تاریخ اجرا: 1385 تا
موقعیت: اصفهان
کارفرما: قطار شهری اصفهان
سیستم های تهویه و دفع دود قطار شهری (EPC)
موضوع: طراحی ، مهندسی ، شبیه سازی ، تدارکات و نصب و راه اندازی سیستم های تهویه و دفع دود 22 ایستگاه قطار شهری شیراز و تونل های ارتباطی
تاریخ اجرا: 1387 تا
موقعیت: شیراز
کارفرما: قطار شهری شیراز