پروژه های تابیران

ساخت نیروگاه
قطارهای شهری (مترو)
نصب تاسیسات
خطوط نیرو و پستهای برق
سایر فعالیتها